Đóng

3 / 09 2020

Link tra cứu các tạp chí có uy tín

1. Danh mục tạp chí được tính điểm của HĐCDGS năm 2019: http://hdgsnn.gov.vn/tin-tuc/quyet-dinh-so-29-qd-hdgsnn-ngay-10-thang-07-nam-2019-phe-duyet-danh-muc-tap-chi-khoa-hoc-duoc-tinh-diem-2019_506/

Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của HĐGSNN năm 2020: http://hdgsnn.gov.vn/tin-tuc/quyet-dinh-phe-duyet-danh-muc-tap-chi-khoa-hoc-duoc-tinh-diem-nam-2020_538/

2. Danh mục tạp chí có uy tín trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn năm 2019: https://nafosted.gov.vn/cong-bo-danh-muc-tap-chi-quoc-te-va-quoc-gia-co-uy-tin-trong-linh-vuc-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van

3. Kiểm tra tạp chí thuộc danh mục ISI (Web of Science): https://mjl.clarivate.com

4. Kiểm tra tạp chí thuộc danh mục Scopus: https://www.scopus.com/sources.uri?zone=TopNavBar&origin=searchbasic

5. Kiểm tra thứ hạng SJR (Quartile) của tạp chí: https://www.scimagojr.com/index.php

6. Kiểm tra thứ hạng ABS của tạp chí: https://charteredabs.org/academic-journal-guide-2018-view/

7. Kiểm tra thứ hạng ABDC của tạp chí: https://abdc.edu.au/research/abdc-journal-list/

8. Xác thực số ISSN: https://portal.issn.org/

9. Tra cứu Impact Factor: 2019JournalImpactFactors

10. Nafosted: Trao đổi với các Hội đồng khoa học ngành nhằm nâng cao chất lượng công bố của các đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ tài trợ

Nguồn: https://khoahoc.neu.edu.vn/

Tin tức Related